Thứ năm, 02/02/2023, 23:13

Chuyển nhà thành hưng quy hoạch phát triển nhân lực TP Hà Nội

Chuyển nhà thành hưng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực TP Hà Nội - Quyết định Số: 3724/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn
Kết quả hình ảnh cho giới thiệu về phát triển hà nội
Chuyển nhà thành hưng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực TP Hà Nội - Quyết định Số: 3724/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020
06/07/2016
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003; taxi tải thành hưng 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, thẩm định và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch phát triển sản phẩm chủ yếu; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-TTg  ngày 22/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020;
Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số  581/TTr–KHĐT ngày 17/8/2012, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020 với nội dung cơ bản sau đây:
1. Quan điểm phát triển
a. Phát triển nhân lực là một trong những mục tiêu phát triển hàng đầu của thành phố Hà Nội. Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đảm bảo thực hiện mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước và có vị trí cao trong khu vực về phát minh, sáng chế và ứng dụng khoa học - công nghệ, có cơ cấu kinh tế  chủ yếu là các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao và công nghệ cao.  
b. Phát triển nhân lực là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định, vừa là yêu cầu vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội. Phát triển nhân lực là một trong những động lực quan trọng để Hà Nội hoàn thành sớm công nghiệp hóa - hiện đại hóa so với cả nước và là nhân tố quyết định phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh, hài hòa và bền vững.
c. Hà Nội là trung tâm đào tạo nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao lớn nhất của cả nước. Phát triển nhân lực của Hà Nội chú trọng đến nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Bắc bộ và cả nước. Đặc biệt chú ý tới các cơ chế chính sách nhằm nuôi dưỡng, thu hút và phát huy vai trò của đội ngũ nhân tài phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và cả nước.
d. Phát triển nhân lực Hà Nội phải đảm bảo tính hệ thống, tính liên tục theo yêu cầu phát triển toàn diện (bao gồm cả thể lực, trí lực, tâm lực, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, phẩm chất đạo đức, sự thích nghi cũng như sự hiểu biết về pháp luật) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và tăng sức cạnh tranh của nhân lực thủ đô trong quá trình hội nhập quốc tế. 
e. Phát triển nhân lực Hà Nội dựa trên cơ sở nâng cao hiệu quả từ đào tạo tới sử dụng nhân lực. Xác định rõ mục tiêu, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy; đầu tư hoàn thiện các điều kiện phát triển nhân lực, quy hoạch hệ thống đào tạo phù hợp để đáp ứng nhân lực trên các lĩnh vực, cấp độ và vùng miền theo kịp trình độ khu vực và quốc tế. Chú trọng tới hiệu quả sử dụng nhân lực đúng với trình độ đào tạo và năng lực của người lao động.
g. Kết hợp khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nguồn lực trong nước và ngoài nước với tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước và xã hội trong việc phát triển nhân lực Hà Nội.
2. Mục tiêu phát triển
2.1. Mục tiêu tổng quát
- Phát triển nhân lực có cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp và yêu cầu phục vụ và quản lý xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trong điều kiện công nghệ hóa, quốc tế hóa, và tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp.
- Phát triển nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức, nhân cách tốt, có tác phong chuyên nghiệp, có năng lực nghề nghiệp cao, thành thạo kỹ năng, năng động, sáng tạo nhằm thực hiện tốt nhất vai trò của Hà Nội là trung tâm khoa học - kỹ thuật của cả nước, là trung tâm đào tạo và cung cấp nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Bắc, cho cả nước và đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Tăng tỷ lệ nhân lực qua đào tạo từ  35% tổng lực lượng lao động năm 2011 lên  55% năm 2015 và 75% năm 2020. Trong nhân lực qua đào tạo, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 10% năm 2011 lên 20% năm 2015 và 35% năm 2020; tỷ lệ lao động có trình độ đại học cao đẳng đạt mức 20% năm 2015 và 30% năm 2020; tỷ lệ lao động có trình độ sau đại học đạt 2,5% năm 2015 và 3,5% năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020, 98% đội ngũ cán bộ, công chức cấp thành phố, quận, huyện, thị xã có trình độ đại học.
- Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên đến năm 2020 có ít nhất 30% giáo viên ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và 50% giáo viên ở các trường cao đẳng nghề có trình độ thạc sỹ trở lên; có 70% giảng viên cao đẳng có trình độ thạc sỹ, trong đó có 15% trình độ tiến sỹ; có 100% giảng viên đại học có trình độ thạc sỹ trở lên, trong đó có 50% là tiến sỹ.
Tăng số người qua đào tạo nghề giai đoạn 2011 - 2015 từ khoảng 120.000 - 130.000 người mỗi năm, lên 160.000  - 180.000 người giai đoạn 2016 - 2020.
3. Quy hoạch phát triển nhân lực các ngành, lĩnh vực
Quy hoạch nhân lực theo trình độ đào tạo; Quy hoạch nhân lực ngành, lĩnh vực theo trình độ đào tạo; Quy hoạch nhu cầu nhân lực qua đào tạo cần bổ sung; Quy hoạch số lượng và cơ cấu nhân lực qua đào tạo nhóm ngành cần bổ sung (chi tiết theo phụ biểu đính kèm).
4. Các giải pháp thực hiện
4.1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong phát triển nhân lực
Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong phát triển nhân lực theo hướng hoàn thiện bộ máy quản lý, đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý. Thành lập Hội đồng đào tạo nhân lực Thành phố.
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nhân lực và quản lý nhân lực thống nhất cho các đơn vị ở các Sở, Ban, ngành của Thành phố, các cấp chính quyền. Thực hiện điều tra thường niên, đánh giá định kỳ nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp để có được thông tin chính xác cho các cơ sở đào tạo. 
Thống nhất về quản lý quy hoạch phát triển nhân lực trên địa bàn, xây dựng chính sách đồng bộ và thống nhất trong công tác quy hoạch nhân lực và giữa quy hoạch nhân lực với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và các quy hoạch ngành khác.
4.2. Huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện quy hoạch
Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển nhân lực của Thành phố giai đoạn 2011-2020 khoảng 250.450 tỷ đồng. Dự kiến vốn từ ngân sách khoảng 19%, còn lại huy động từ các nguồn trong dân cư, doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài
Triển khai đồng bộ hệ thống các giải pháp huy động vốn.
Đẩy mạnh việc xã hội hoá giáo dục đào tạo, huy động nguồn lực đầu tư của các nhà đầu tư khác để tăng nhanh số lao động qua đào tạo nghề ở cả 3 cấp trình độ: sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề.
Nâng cao hiệu quả đầu tư, chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Tăng cường huy động vốn đầu tư từ doanh nghiệp. 
4.3. Nâng cao chất lượng của các cơ sở đào tạo
Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, chú trọng tới kiến thức và kỹ năng thực tiễn. Đổi mới và nâng cấp chương trình đào tạo. 
- Đối với cơ sở dạy nghề: 
+ Phát triển mạnh mẽ hệ thống giáo dục dạy nghề, tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dạy nghề; tập trung dạy nghề chất lượng cao, đột phá vào các ngành kinh tế mũi nhọn, các lĩnh vực quan trọng của Thành phố.
 + Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phát triển đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đào tạo và 100% đạt chuẩn về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề. Ưu tiên đào tạo công nhân kỹ thuật cao, công nhân lành nghề. Chú trọng đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn tại khu vực đô thị hoá, không còn đất sản xuất nông nghiệp. 
- Đối với trung học chuyên nghiệp: 
+ Từng bước nâng cấp, phát triển trung cấp chuyên nghiệp theo hướng chuẩn hoá, đồng bộ từ mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo đến đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.
+ Đào tạo kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành, gắn lý thuyết với thực hành, có khả năng sử dụng ngoại ngữ. 
- Đối với đại học, cao đẳng:
+ Quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo phù hợp, hiện đại, thành lập, nâng cấp, mở rộng các trường, ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu nhân lực của Thành phố và khu vực.
+ Nâng cao chất lượng đào tạo. Phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, cùng với các trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn Thành phố đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao
- Đào tạo các nhóm nhân lực đặc biệt: 
+ Đội ngũ cán bộ, công chức: Tiếp tục thực hiện các đề án về đào tạo cán bộ công chức cho Thành phố. 
+ Nhân lực khu vực sự nghiệp: Phát huy chính sách thu hút nhân lực trình độ cao phục vụ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế, khoa học công nghệ. 
4.4. Hoàn thiện và triển khai quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở đào tạo của Hà Nội và trên địa bàn Hà Nội
Di chuyển các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch ra ngoài để tạo quỹ đất phục vụ phát triển hệ thống trường học;
Tận dụng quỹ đất trống còn chưa khai thác; chuyển nhà thành hưng chuyển nhà trọn goi
Mở rộng diện tích, nâng tầng các trường hiện có của khu vực nội thành. 
4.5. Hỗ trợ các doanh nghiệp để thực hiện đào tạo lại và nâng cao chất lượng nhân lực
Tổ chức các lớp bồi dưỡng để đào tạo nghề cho người chưa qua đào tạo hoặc cập nhật và bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng, tay nghề cho người lao động.  Đổi mới và phát triển các chương trình đào tạo.
4.6. Mở rộng, tăng cường sự hợp tác để phát triển nhân lực 
Xây dựng cơ chế tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương. Phát triển mối quan hệ liên kết hợp tác giữa các cấp, các ngành, các chủ thể tham gia phát triển nhân lực trên địa bàn các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp sử dụng lao động. 
Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế, khai thác các nguồn vốn tín dụng để phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, phát triển nhân lực. Thu hút, khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực phát triển nhân lực.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2020 là cơ sở cho việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện đề án, kế hoạch, dự án đầu tư phát triển nhân lực các ngành, lĩnh vực của Thành phố. Ủy ban nhân dân Thành phố giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan:
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Công bố quy hoạch. Phối hợp với các sở, ngành đề xuất chính sách đầu tư để tổ chức thực hiện quy hoạch.
2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Hoàn thành và trình duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo nghề của Thành phố. Xây dựng kế hoạch thực hiện những nội dung Quy hoạch liên quan đến lĩnh vực dạy nghề để tham mưu UBND Thành phố xem xét, quyết định; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở dạy nghề triển khai quy hoạch có hiệu quả.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình cụ thể hóa quy hoạch nhân lực trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo cho từng giai đoạn, trình UBND Thành phố phê duyệt.
4. Sở Nội vụ: Xây dựng chương trình phát triển nhân lực trong công tác quản lý hành chính nhà nước của thành phố; tham mưu UBND Thành phố về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố.
5. Sở Tài chính: Xây dựng chương trình nâng cao chất lượng nhân lực lĩnh vực tài chính; Chủ trì xây dựng chính sách huy động nguồn lực tài chính để thực hiện quy hoạch. 
6. Các sở, ngành khác: Chủ trì xây dựng đề án phát triển nhân lực trong lĩnh vực ngành quản lý. Nghiên cứu triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực của ngành.
7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã: Lồng ghép kế hoạch phát triển các chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực của các quận, huyện, thị xã vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và kế hoạch hàng năm của các quận, huyện, thị xã.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Cam Kết Hoàn Tiền

 
Nhằm có thể tạo nên sự yên tâm cho Quý khách hàng khi chọn Chuyển nhà trọn gói THÀNH HƯNG là ‘người bạn đồng hành gia đình’ cùng mình trên con đường chuyển đến ngôi nhà mới, với mỗi hợp đồng được ký kết đều được trang bị thêm bảo hiểm sự cố.
Thế nên, nếu chẳng may có xảy ra tình trạng thất thoát hay hư hỏng do lỗi từ nhân viên vận chuyển, chắc chắn rằng bạn sẽ được hoàn tiền một cách thoả đáng với khách hàng khi sử dụng dịch vụ của công ty  Chuyển Nhà Thành Hưng

Dich Vụ Thân Thiện

33117489 1910568309165596 3209236672088637440 n
Với phương châm luôn lấy sự hài lòng của khách hàng là trung tâm, Chuyển nhà trọn gói THÀNH HƯNG luôn chú trọng trong việc xây dựng văn hoá làm việc thân thiện, chuyên nghiệp ngay từ thời điểm bắt đầu thành lập.
Từ phong cách phục vụ, ngôn từ đến tác phong hành vi của nhân viên đều sẽ mang đến sự ôn hoà, dễ chịu và thân thiện qua từng dịch vụ mà khách hàng đã trải nghiệm sự nhiệt tình công việc nhanh gọn hài lòng những lần chuyển nhà hay chuyển văn phòng Thành Hưng

Hỗ Trợ Sau Vận Chuyển

đống đa
Với mong muốn có thể lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề mà khách hàng gặp phải (nếu có) sau khi công tác đã vận chuyển đã hoàn toàn các công đoạn, bộ phận Chăm sóc khách hàng Chuyển nhà trọn gói luôn chủ động liên hệ lại với khách hàng để thăm sự ổn định chỗ ở và thăm dò ý kiến.
Do đó, dù bạn có hài lòng hay góp ý tích cực, thậm chí là nếu chúng tôi là làm bạn phiền lòng, đừng ngần ngại mà hãy ‘tâm sự’ với chúng tôi. Mọi việc sẽ được giải đáp và đưa ra phương án giải quyết nhanh nhất. Hy vọng THÀNH HƯNG có thể luôn đồng hành cùng bạn.

Truyện hôm qua giờ mới kể:

Truyện hôm qua giờ mới kể:
Vừa rồi mình có làm nhà Chị Thủy số nhà 16 Ngõ 36 Duy Tân Cầu Giấy chuyển về số nhà 158 Đường Lai Xá, Xã Kim Chung Hoài Đức, và các đồi cần chuyển giường tủ, bàn ghế và các đồ khách đóng gói.
Tôi có hỏi Chị Thủy ? Chị thấy công nhân bên em làm thế nào
Chị Thủy chả lời có 3 xe đồ cũng vất vả Anh em nhiệt tình vì trong ngõ anh em vất vả em ạ, khi chuyển hết về Lai Xá có 5 anh em về đấy sét ắp công việc cũng chỉ có lắp cái gường cái tủ
Tôi hỏi Chị Thủy chị thấy thế nào khi săt ắp đồ gia đình nhà mình.
Chị Thủy chả lời khi chị lên mạng chị tìm hiểu đơn vị làm chị chọn Công ty TNHH chuyển nhà THÀNH HƯNG số 1 uy tín làm chất lượng anh em nhiệt tình, yên tâm và gọi số điện thoại 02437733733 gặp Anh Phương và chị nói công nhận công nhân sắp đồ nhanh giường tủ, bàn ghế các đồ sắp xếp trên dưới gọn gàng và chị cũng cảm ơn anh em bốc xếp làm trực tiếp và chị cũng thường 6 Anh em ít thì 100k nhiều thì 200k và cảm ơn xe tải thành hưng đã vận chuyển, Anh Phương cũng cảm ơn Chị Thủy Và gia đình đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Công ty THÀNH HƯNG .!
 
Lời cảm ơn gia đình Chú Bảo đã tin tưởng ký kết hợp đồng sử dụng Dịch vụ chuyển nhà thành hưng, công ty THÀNH HƯNG cam kết và có Bảo Hiểm hàng hóa, và số lượng đóng gói theo bảng kê của gia đình đã giao cho công ty thành hưng và cong ty đã hoàn thành công việc của gia đình
 
 Vận chuyển từ TP Vĩnh Yên - vào Quận 7 TPHCM đã xong, Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,Đông Anh.!

Tin xem nhiều

Chuyển nhà thành hưng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây