Điện Thoại Hà nội ( 024 ) 37 733 733 TPHCM: ( 028 ) 36 360 360

XIN QÚY KHÁCH LƯU Ý !

 Hiện nay, có rất nhiều cá nhân cũng như tổ chức đã lợi dụng  thương hiệu uy tín  của Công ty, Chuyển nhà Thành Hưng Số 1, để giả mạo và cung cấp dịch vụ chuyển nhà, chuyển văn phòng chất lượng kém, giá cả đắt đỏ tới quý khách hàng, không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự uy tín, Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1” mà con gây thiệt hại to lớn đối với quý khách khi đổ vỡ, thậm chí mất mát tài sản mà không được bồi thường, các đơn vị này thường nhận mình là chuyển nhà thành hưng, hoặc là công ty con, hay chi nhánh công ty chuyển nhà thành hưng số 1, vì vậy để quý khách có thể đẽ dàng phân biệt các đơn vị giả mạo và tránh gây thiệt hại về tài sản cũng như uy tín của công ty, Quý khách hàng lưu ý, Chuyển nhà thành hưng chỉ dùng số tổng đài duy nhất như sau ( 024.37.733.733 ) mọi số liên hệ khác đều không phải của Thành Hưng Số 1, Công ty TNHH chuyển nhà thành hưng số 1, không có bất cứ công ty con hay liên kết mấy bên chuyển nhà nào trong linh vực trên địa bàn Hà Nội hay TPHCM cũng như các tỉnh lân cậ
 

베트남의 풀 패키지 주택 이전 서비스 ( 024 ) 37.733.733

하노이와 호치민시의 인근 지역의 모든 분야에서 최고 품질의 서비스 명성 인 베트남의 사무소 패키지 인 Transfer Service.

베트남의 풀 패키지 주택 이전 서비스 ( 024 ) 37.733.733

베트남의 풀 패키지 주택 이전 서비스
집의 이전 고객 관리부의 통계에 따르면 매일 고객이 전화를 걸어 고객이 "허위 서비스"라고 부른 서비스 품질에 대해 불만을 제기하는 사례가 여러 번 있습니다. . 지불 실패, 잃어버린 가구의 손실, 손상된 상품 손상 보상은 공통점입니다. 인보이스 요청이 있어도 가짜 운전자는 부가가치세 (VAT)를 징수 한 다음 Thanh Hung에게 약속을 잡아서 가져옵니다.

"픽업"의 피해는 모두 세심한 Thanh Hung입니다. 그것은 하나의 사례처럼 보일 수는 없지만 결합 될 때, 그 숫자는 숙고 할 가치가 있습니다. 그리고 무엇보다 소비자 피해로 측정되는 관리하기 어려운 손실 - 부주의 한 가짜 서비스 비용.

Thanh Hung, 베트남에서 Thanh Hung 택시 탄생
Thanh Hung Company의 CEO 인 Nguyen Van Phuong에 따르면, 검색 상자에 "택시로드"라는 키워드를 입력하면 수십 개의 가짜 웹 사이트가 표시됩니다. 따라서 많은 웹 사이트에서이 키워드를 사용하여 광고를 게재합니다. 푸옹 (Phuong)에 따르면,이 "가장 (impersonation)"은 Thanh Hung의 이름을 확정 한 브랜드의 명성을 소비자의 신뢰로 활용하기위한 것입니다.
스크린 샷, 키워드 검색 결과에 대한 전체 광고 "택시 로딩 Thanh Hung"은 가짜 웹 사이트로 연결됩니다.
시장에서, profiteers에 대한 평판이 좋은 브랜드의 가짜 웹 사이트는 드물지 않습니다. 2016 년 Google은 17 억 회의 정책 위반 사항을 삭제했으며 그 중 대부분은 명예 훼손이나 사기성으로 의심됩니다. 집을 사람에게로 옮기다.

푸옹 (Phuong)은 브랜드의 클론 (clones)은 새로운 것이 아니라고 말했다. 택시 트럭의 대표는 수천 대의 차를 공유합니다 : 이미지 이후 빨간색 트럭이 익숙해 진 날부터, 따라야 할 조직과 개인이 있습니다. Thanh Hung은 상표권을 "의식"으로 보호하기 직전에 자신의 활동 분야에 대한 지적 재산권 국 (National Office of Intellectual Property Office)에 등록 및 보호를 받았습니다. 20 년 이상 동안, 하노이와 호치민시에서 Thanh Hung의 "가짜"모방 사례가 많이 발생했습니다. 그러나 탄 호 (Thanh Hung)는 지금까지와 마찬가지로 가난한 나라의 두 대도시에서 위조 된 행동을 한 적이 없습니다.

Mr. Wang에 따르면, 매일 Thanh Hung의 기술 부서는 가짜 웹 사이트를 검색하기 위해 별도의 직원을 지명해야합니다. 이 검색 결과는 집계되어 차단을 위해 Google에 전송됩니다. 고의적으로 반복되는 조직과 개인이 탄 훙은 기록을 수집하여 경찰과 같은 기능 기관에 전달하여 처리합니다.

패키지 전송 서비스에는 덜 권위있는 단위를 고용 할 때 많은 잠재적 위험이 포함됩니다.
Mr. Wang은 Thanh Hung Taxi가 고객에게 능동적으로 사전 대처하고, 서비스 품질을 향상시키고, 건전한 경쟁 정책을 개발함으로써 Thanh Hung을 가장 한 서비스를 제거하려고 노력하고 있다고 말했습니다.
탄 훙 (Thanh Hung)은 항상 고객을 행복하게하기 위해 항상 새로 고침을 시도합니다. 서비스를 이용하는 고객의 100 %가 철저히 배려하고 있습니다. 스스로 개선하기 위해 고객의 의견을 경청하면, Hung이 구현하고있는 것은 "위조 방지"입니다.

(1) 콜센터 (024) 37.733.733은 하노이 도심 및 인근 지역에서 패키지 전송 서비스를 요청하거나 택시를 임대하는 고객의 전화를받습니다. 패키지 가격은 얼마이고 택시 요금은 얼마이며 회사 직원은 여전히 고객에게 무료입니다.
 
(2) 성공적인 회사와 인테리어를 검사하기 위해 사람들을 보내고, 가전 제품이 많은 고객을 임명 한 후, 많은 층에서 도로 또는 골목길은 양 당사자가 계약에 동의하고 계약에 서명하고 약속을 정하고 날짜와 시간을 정하십시오.

(3) 회사가되는 날에 회사는 기술 직원과 직원에게 "가정"이라는 단어가있는 빨간 옷을 입게하고 회사는 카톤, 멤브레인, 테이프와 같은 모든 보조 자료를 무료로 제공합니다. , 패키지 패키징, 회사의 고장 진단을 위해 가족이 필요로하는 모든 장비를 다루었습니다.

(4) 집에서 회사 외부로 운송하기 전에 작은 차나 택시가 들어갈 수없는 작은 골목에서 견인 도구를 운반 할 때까지 신중하게 준비된 직원을 배치하고 목자와 함께 밤을 지켜 보며 고객을위한 일을 보장하십시오.

(5) 회사 직원의 새로운 집으로 이사하면 신속하게 집안에있는 모든 물건을 집안에두고 집을 떠나기 전에 가족이 요구하는 갑옷에 맞게 바닥에 놓습니다. 가족이 여전히 일하고 있는지 묻고, 근로자가 회사의 일을 마치고 일을하고 가족이 계약을 맺고 고객에게 돈을 지불해야합니다.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây